Säännöt

Ilmoittautuminen

 1. Kilpailuun ilmoittaudutaan verkossa kirjoittamalla ideasta 50-100 sanan kuvaus kilpailun järjestäjälle.
 2. Kilpailun järjestäjä valitsee ilmoittautuneiden joukosta 24-30 kilpailijaa, jotka pääsevät osallistumaan alkukilpailuun.
 3. Kilpailun järjestäjä pitää ideoiden kuvaukset salassa.
 4. Kilpailun alaikäraja on 15 vuotta.

Alkukilpailu 28.9.2022 Joensuussa

 1. Alkukilpailussa kilpailija kuvaa tuote-, palvelu- tai liiketoimintaideansa esiintymislavalla tapahtumayleisölle korkeintaan kaksi (2) minuuttia puhuen.
 2. Puheen on liityttävä pelkästään ideaan. 
 3. Omien henkilötietojen kertominen tai muu ideaan liittymätön puhe on kielletty.
 4. Äänentoistolaitteen, soittimen tai muun äänilähteen käyttäminen puheen lisäksi on kielletty.
 5. Kilpailija voi lukea ideansa suoraan paperilta tai digitaalisesta laitteesta, esimerkiksi tabletilta, käyttää muistilappuja tai kertoa ideansa ulkomuistista.
 6. Valmentajat istuvat esiintymislavalla näköesteen takana niin, etteivät näe kilpailijaa.
 7. Ne valmentajat, jotka haluavat kilpailijan omaan tiimiinsä, painavat kahden minuutin puheen aikana nappia, joka sytyttää esiintymislavan eteen merkkivalon. 
 8. Kilpailija valitsee valmentajansa nappia painaneiden valmentajien joukosta.
 9. Jos valmentaja ei onnistu saamaan tiimiinsä kilpailun vaatimaa kolmea (3) kilpailijaa alkukilpailun aikana, hän valitsee tarvitsemansa määrän ilman valmentajaa jääneistä kilpailijoista.
 10. Alkukilpailusta pääsee välikarsintoihin 12 kilpailijaa.

Välikarsinta

 1. Kilpailija tuottaa korkeintaan 5 minuutin mittaisen videon, josta vähintään puolet on oltava tunnistettavaa kuvaa kilpailijasta kertomassa ideastaan.
 2. Videolla voi halutessaan käyttää musiikkia, grafiikkaa tai tekstiä, ja sillä voi esiintyä kilpailijan lisäksi muita henkilöitä tai otuksia.
 3. Kilpailija saa apua ideansa kehittämiseen ja videon tuottamiseen valmentajalta ja kilpailun järjestäjältä.
 4. Kilpailija voi tuottaa videon itse tai pyytää siihen ulkopuolista apua.
 5. Videot lähetetään kilpailun tuomareille, jotka valitsevat kuusi (6) kilpailijaa loppukilpailuun.

Loppukilpailu

 1. Loppukilpailussa kilpailija esittää ideansa tapahtumayleisölle esiintymislavalla korkeintaan 10 minuutin esityksen aikana.
 2. Kilpailija vastaa itse esityksen tuottamisesta.
 3. Esityksen esitystapa ja sisältö on vapaa, kunhan se liittyy ideaan, on turvallinen ja hyvien tapojen mukainen.
 4. Kilpailun järjestäjällä on oikeus määritellä millainen esitys sopii yleisötapahtumaan.
 5. Kilpailun voittaja sekä sijat 2-6 ratkaistaan yleisöäänestyksellä.

Yleisiä sääntöjä

 1. Kilpailun järjestäjät voivat muuttaa sääntöjä, mikäli siihen syntyy pakottavaa tarvetta. Sääntömuutoksista tiedotetaan osallistujille hyvissä ajoin. Tällainen pakottava tarve voisi olla esimerkiksi COVID 19 –tilanteesta johtuva kilpailun siirtäminen tai toteuttamistavan muuttaminen. 
 2. Kilpailuun ei ole osallistumismaksua. 
 3. Kilpailijat vastaavat itse mahdollisista kilpailuun osallistumisesta syntyvistä kustannuksista, kuten matkakuluista. 
 4. Kilpailuun osallistujat ovat Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman EduEntr-hankkeen kohderyhmää. ESR-rahoituksesta hyötyvien, alkukilpailusta jatkoon päässeiden henkilöiden osallistujatietoja, kuten nimi ja osoitetiedot, seurataan hankkeen toimesta.

Rules

Enrolment

 1. You can register for the competition online by writing a 50-100 word description of the idea to the organizer of the competition.
 2. The organizer of the competition selects 24-30 competitors from among the registered participants, who will be able to participate in the preliminary competition.
 3. The organizer of the competition keeps the descriptions of the ideas secret.
 4. The minimum age for the competition is 15 years.

Preliminary competition in the 28th September in Joensuu

 1. In the preliminary competition, the contestant describes her/his product, service or business idea on stage to the event audience for a maximum of two (2) minutes.
 2. The speech must relate solely to the idea.
 3. It is forbidden to share your personal data or other information not related to the idea.
 4. It is forbidden to use an audio output device, player or other sound source in addition to speech.
 5. The contestant can read her/his idea directly from paper or from digital device, such as a tablet, use sticky notes or share her/his idea solely from memory.
 6. Coaches sit on the stage behind a visual barrier so that they cannot see the contestant.
 7. Those coaches who want a competitor in their own teams press a button during a two-minute speech that lights up an indicator light in front of the stage.
 8. The contestant chooses his coach from among the coaches who have pressed the button.
 9. If a coach fails to get the three (3) competitors required by the competition into his/her team during the preliminary round, he or she will select the number he or she needs from the competitors who have been left without a coach.
 10. From the preliminary round, 12 competitors will qualify for the intermediate qualifiers.

Intermediate phase

 1. The contestant produces a video of up to 5 minutes in length, of which at least half must be a recognizable image of the contestant telling about her/his idea.
 2. The video can use music, graphics, or text if desired, and it can feature other people or creatures in addition to the contestant.
 3. The contestant receives help in developing their idea and producing a video from the coach and the organizer of the competition.
 4. The contestant can produce the her/himself or ask for outside help.
 5. The videos will be sent to the judges of the competition, who will select six (6) contestants for the final.

The Final

 1. In the final competition, the contestant presents her/his idea to the event audience on stage during a performance of no more than 10 minutes.
 2. The contestant is responsible for producing the performance him/herself.
 3. The presentation and content of the presentation is free, as long as it is related to the idea, is safe and in accordance with good manners.
 4. The organiser of the competition has the right to determine what kind of performance is suitable for a public event.
 5. The winner of the competition and the places 2-6 will be decided by a public vote.

General rules

 1. The organizers of the competition can change the rules if there is a pressing need to do so. The participants will be informed of the rule changes well in advance. Such a pressing need could be, for example, to postpone the competition due to the COVID-19 situation or to change the way it is carried out.
 2. There is no entry fee for the competition.
 3. The contestants are responsible for any costs incurred in participating in the competition, such as travel expenses.
 4. The participants in the competition are the target group of the EduEntr project funded by the European Social Fund. The data of participants, such as name and address, who have benefited from ESF funding and who have qualified from the preliminary competition will be monitored by the project.

Designed by Kuulas Unit OSK.